Modré plochy

Modré plochy

Modré plochy zahrnují rozmanité vodní prvky a vodní plochy ve městech. Soubor prvků a opatření, které zadržují vodu na území města, může mít zásadní vliv na mikroklima ve městě a koloběh vody v krajině. Značná část vody nám ale mizí v kanalizaci. Naším cílem by mělo být maximum srážkové vody ve městech zadržet a přes vegetaci odpařit. Vodu ze zpevněných ploch vodu bychom neměli odvádět do kanalizace, ale do vsakovacích objektů nebo do přírodních jezírek či technických nádrží, kde voda poslouží k zálivce okolní zeleně.

Základní principy udržitelnosti

icon

Zadržujte dešťovou vodu k dalšímu použití do zásobníků a nádrží.

icon

Šetrně využívejte tekoucí a stojaté povrchové vody i vody podzemní.

icon

Dešťovou vodu ze zpevněných ploch odvádějte na zasakovací místa.

Akumulace a retence dešťových vod

Akumulace a retence dešťových vod

Rozrůstající se města stále častěji narážejí na problém, jak hospodařit s dešťovou vodou v interakci s neprostupně zpevněnými plochami v zastavěném území. Zákonné nakládání se srážkovými vodami upřednostňuje vsakování, pak přichází v úvahu regulované vypouštění do vod povrchových, až úplně poslední možností je vypouštění dešťových vod do stokového systému. Vodu, kterou lze využít, je zbytečné odvádět do kanalizace. Obzvláště v parcích, v zahradách a tam, kde je možné, je dobré vybudovat akumulační a retenční zařízení.

Číst
Povrchové vody

Povrchové vody

Mezi povrchové vody řadíme vodu ze všech vodních povrchových zdrojů, ať už se jedná o vodu tekoucí nebo stojatou, vodu v uměle vytvořených nádržích nebo vodu v přírodních nádržích.

Číst

Další články

Vegetační pytle AS-GREEN SLOPE

Projekty zaměřené na udržitelnost měst po stránce životního prostředí se snaží minimalizovat odtok srážkových i odpadních vod z měst a maximálně je využít na zlepšení mikroklimatu prostřednictvím působení zeleně. Ozeleněním měst by se měl eliminovat předpokládaný nárůst teplot vyplývající z prognózovaných změn klimatu.

Modrozelená infrastruktura

Projekty zaměřené na udržitelnost měst po stránce životního prostředí se snaží minimalizovat odtok srážkových i odpadních vod z měst a maximálně je využít na zlepšení mikroklimatu prostřednictvím