Voda ve městě (jako metodika)

Nedávno byla vydaná Metodika pro hospodařeni s dešťovou vodou ve vazbě na zelenou infrastrukturu. Je to povedená publikace s řadou inspirativních námětů a s dokumentací několika realizovaných akcí.

Metodika Voda ve městě

Metodiku Voda ve městě najdete ke stažení na stránkách www.vodavemeste.cz

Na začátku metodiky se dozvíte, kterými fázemi musí veřejný investor projít, aby na jeho území mohla opatření pro HDV vznikat, jak dlouho celý proces od námětu až po realizaci trvá, s kým je vhodné se přitom poradit a také proč je po celou dobu výhodné postupovat participativně – tedy se zapojením všech, kteří k tomu mají co říct. V další části metodiky najdete přehled analýz a dokumentů, které slouží jako podklad pro návrh systému HDV. Druhá polovina metodiky je tvořena přehledem veřejných prostranství a přehledem opatření. První z nich představuje veřejná prostranství běžně se vyskytující v českých městech a  popisuje, jaká opatření a jejich kombinace jsou pro ně vhodná. Ukazuje tedy inspirativní řešení těchto prostor s využitím prvků modré a zelené infrastruktury. Druhý přehled nabízí soupis a stručné představení možných přírodě blízkých i technických opatření pro zachytávání, vsakování či kontrolovaný odtok dešťové vody a popis jejich přínosů.

Městský systém HDV a s ním související prvky modré a zelené infrastruktury pozitivně ovlivňují městské prostředí a jeho mikroklima, odlehčují stokové síti a zlepšují kvalitu života obyvatel. Vytvářejí příjemné místo k pobytu a dávají životní prostor rostlinám a živočichům. 

Systematické nakládání s dešťovou vodou pomáhá zlepšovat městské prostředí a kvalitu života občanů hned několika způsoby. V prvé řadě umožňuje vodu vsáknout do půdy a tím dotovat podzemní vody a zároveň zvyšovat půdní vlhkost. Ta v dalším kroku zlepšuje městské mikroklima a reguluje efekt městských tepelných ostrovů. Zachycená voda se totiž vypařuje, čímž zvyšuje vlhkost vzduchu a snižuje jeho teplotu.

Ne všude však lze vodu vsakovat. V tom případě je možné ji zadržovat a regulovaně odvádět do vod povrchových nebo kanalizace. Podpora těchto procesů (zachytávání, vsakování, výpar a regulovaný odtok) snižuje povrchový odtok a zatížení stokového systému a umožňuje napodobit přirozený hydrologický cyklus krajiny před urbanizací. Zadrženou vodu také lze využívat namísto pitné vody všude tam, kde to hygienické normy a předpisy i dostupná infrastruktura umožní, tedy třeba pro zalévání zeleně, kropení a čištění ulic či splachování toalet, a pitnou vodu tak šetřit. 

Pro efektivní hospodaření s dešťovou vodou ve městech můžete využít např. 

Zasakovací AS-TTE ROŠTy pro zpevněné propustné povrchy 

Zasakovací rošty AS-TTE pro zpevněné propustné povrchy

Vegetační pytle AS-GREEN SLOPE pro zpevňování různých typů svahů

Vegetační pytle AS-GREEN SLOPE pro zpevňování svahů

Popínavé uliční stromy AS-POUSTR do míst, kde z důvodu místních podmínek nelze vysadit klasický strom

Popínavé uliční stromy AS-POUSTR

Plastové bloky pro retenci

Vsakovací bloky pro odvod dešťové vody z pozemku

Nádrže na dešťovou vodu

Čistírna dešťových vod + nádrž na vodu + vsakovací tunel

Další články

Voda pro modro-zelenou infrastrukturu ... webinář

Asi už se dnes všichni shodnou na tom, že je třeba bojovat proti tepelným ostrovům ve městech, protože mohou v blízké budoucnosti učinit města v letních dnech neobyvatelná.

Chytrý strom AS-POUSTR jako prvek modrozelené infrastruktury

Modrozelená infrastruktura usiluje o zlepšení mikroklimatu a efektivní hospodaření s dešťovou vodou ve městech. Cílem je především zmírnění efektu tzv. městských tepelných ostrovů.