Zasakovací rošty pro zpevněné propustné povrchy AS-TTE ROŠT

Zasakovací AS-TTE ROŠTy

Každý den je nahrazeno několik hektarů zeleně zpevněnými plochami, což má za důsledek větší produkci CO2 a urychlení odtoku vody z lokality. S tím jsou spojeny místní změny teploty, zmenšení zásob vody na lokalitě a například místní povodně.

Opatřením snižujícím dopady těchto negativních jevů jsou prvky tzv. modrozelené architektury, například zelené střechy. Jeden z nejvýznamnější prvků jsou i zelené propustné povrchy. Jejich realizace však nebyla po praktické stránce obvykle dobře zvládnuta – betonové prvky nadměrně zahřívají a vysušují povrch a potřebné podkladní vrstvy neumožňovaly dobrou komunikaci vody, a tedy zásobování zeleně. Zpevněné propustné povrchy s AS-TTE rošty se snaží pojmout řešení komplexně a tyto nedostatky odstranit.

Kontaktujte nás
Hlavní funkce konstrukce zpevněných propustných povrchů s AS-TTE ROŠT

Hlavní funkce konstrukce zpevněných propustných povrchů s AS-TTE ROŠT

  • robustní konstrukce
  • dostatečná únosnost pro pojezd i nákladních automobilů
  • prostorová provázanost a tím snížení požadavků na výšku podkladních vrstev
  • složení podkladních vrstev umožňující sorpci znečištění a jeho rozklad
  • podkladní vrstvy umožňující obousměrné proudění vody a růst vegetace

AS-TTE ROŠT představuje inovativní a velmi ekologickou formu zpevňování povrchů. Jejich použitím je možné zabezpečit jak dopravní funkci, tak i potřebný komfort pro uživatele a zároveň zachovat i původní odtokové poměry a další ekologické aspekty, a to jak pro rozsáhlé parkovací plochy, tak i pro odstavné plochy u domů.

AS-TTE ROŠT – použití roštů k zatravnění

Výrobek AS-TTE ROŠT se zatravněním je určen pro průměrnou intenzitu provozu a zatížení vegetace (například vjezdy do požárních stanic, nepříliš frekventované jízdní pruhy a parkovací místa). AS-TTE ROŠT se pro účely ozelenění dá použít dvojím způsobem, zatravnění lze provést výsevem trávy nebo osazením roštů s již vypěstovanou trávou AS-TTE ROŠT Z (jako zatravněný prefabrikát).

AS-TTE ROŠT – použití roštů k osazení dlažby

Zpevněný (dlážděný) systém AS-TTE ROŠT je určen pro vysoce intenzívní provoz a zatížení (například pro komunikace s mobilní dopravou, silně frekventované jízdní pruhy a parkovací místa). Dlažbu je možné osadit dodatečně, nebo dodat s již osazenými betonovými dlaždicemi jako AS-TTE ROŠT D (spíše výjimečně).

AS-TTE ROŠT – ochrana podzemních vod

Obvyklé používané podkladní vrstvy (obsahující sorbenty) zabezpečí zachycení nerozpuštěných látek a uhlovodíků a jejich postupný rozklad působením mikroorganismů, které mají optimální podmínky pro svůj růst. Jedná se o obdobný jev, jakého se využívá při návrhu zasakovacích průlehů – (viz TNV 75 90 11).

Zasakovací rošty pro zpevněné propustné povrchy AS-TTE ROŠT

AS-TTE ROŠT – použití ke zpevnění podloží

AS-TTE ROŠT se dá použít i jako jedna z podkladních vrstev (skrytě) pro zpevnění podloží například tam, kde je rozmoklý terén a kde chceme zachovat přirozený ráz lokality. Časté je použití například v CHKO. AS-TTE ROŠT často využívají i profesionální zahradníci k parkovým úpravám, nebo architekti k řešení zpevněných ploch například na sportovištích.

AS-TTE ROŠT – použití k ochraně stromů

Díky prostorovému působení spojených roštů dochází v případě jejich použití ke snížení tlaků na kořeny stromů, což je podstatné pro jejich růst. Nedostatečná ochrana kořenů je často důvodem pro jejich úmrtí. Častěji než nedostatek vláhy.

Stáhnout prospekt Video

Další produkty – zelené plochy

Vsakovací tunel AS-KRECHT

Vsakovací tunel AS-KRECHT

Rozrůstající se města o obce stále častěji naráží na problém, jak odvést dešťovou vodu ze zpevněných ploch a pozemků.

Více
Vsakovací blok AS-NIDAPLAST

Vsakovací blok AS-NIDAPLAST

Města a obce, které se rozrůstají, často narážejí na problém, jak efektivně odvádět dešťovou vodu ze zpevněných ploch a pozemků na jejich okrajích.

Více

Další články

Voda pro modro-zelenou infrastrukturu ... webinář

Asi už se dnes všichni shodnou na tom, že je třeba bojovat proti tepelným ostrovům ve městech, protože mohou v blízké budoucnosti učinit města v letních dnech neobyvatelná.

Voda ve městě (jako metodika)

Nedávno byla vydaná Metodika pro hospodařeni s dešťovou vodou ve vazbě na zelenou infrastrukturu. Je to povedená publikace s řadou inspirativních námětů a s dokumentací několika realizovaných akcí.